Bijbelstudiegids en gebed bij Handelingen

Erkenning aan NT Wright, 2008, Handelingen voor iedereen en de Serendipity Bible for study groups

Handelingen 12 (lees hier)
God voorziet en is onstuitbaar

Uitgeschreven preek
Preek gehouden 3 januari 2020 – www.rehobothkerkwoerden.nl)

Opening

In dit hoofdstuk krijgt de jonge kerk te maken met tegenstand van de kant van de overheid. Op welke manieren worden christenen in onze tijd bedreigd, ter plekke of wereldwijd?

Studie

 1. Lees Handelingen 12,1-25. Hoe probeert Herodus de kerk een klap toe te dienen (vers 1-5)?
 2. Hoe ziet de onmiddellijke reactie van de kerk eruit?
 3. In vers 15 geloven de bijeengekomen gelovigen Rhodé niet, maar denken ze dat Petrus al gestorven is. Waarom is het moeilijk voor hen om te geloven dat hun gebed verhoord is?
 4. Op welke momenten heb jij intensief gebeden, maar moeite gehad om te geloven dat God verhoorde of verhoord had?
 5. Waarom is het voor ons soms zo moeilijk om te geloven dat God onze gebeden verhoord heeft?
 6. Wat kunnen we uit dit hoofdstuk opmaken over het karakter van Herodus?
 7. Welke expliciete en impliciete conflicten en contrasten tussen koning Herodus en de ware Koning van Israël laat Lucas in dit hoofdstuk zien?
 8. Denk terug aan de eerste 12 hoofdstukken van Handelingen. Waarin heeft Lucas laten zien hoe de vervolging van de eerste christenen zich op bouwt en in dit hoofdstuk een hoogtepunt bereikt?
 9. Voor welke moeilijke situaties sta jij, waarvoor je moet bidden en van God een antwoord verwacht? Denk aan lichamelijke, emotionele, geestelijke, financiële, beroepsmatige of welke andere moeiten dan ook.
 10. Waarin zie je zelfs in die situaties dat God aan het werk is?
 11. Blik eens terug op de eerste helft van het boek Handelingen. Welke woorden, uitdrukkingen of gebeurtenissen vallen je op als je denkt aan het verhaal van de vroege kerk tot hiertoe. Waarom vallen ze op?
 12. Wat kunnen die woorden of uitdrukkingen voor je eigen kerkgemeenschap betekenen?

Gebed

Bid voor de situaties die je bij vraag 9 genoemd hebt. Neem je voor om een antwoord van de Heer te verwachten en naar verhoring uit te kijken. Wanneer je aan de eerste 12 hoofdstukken van Handelingen denkt, vraag de Heer om je te laten zien hoe je uit het verhaal van Lucas voor jezelf en je kerk inspiratie kunt halen voor jouw getuigenis in jouw dienstbaarheid aan Jezus de Messias.


Handelingen 11 (lees hier)
Zien wat er door de goedheid van God gebeurt(de)

(Preek gehouden 31 december 2020 – www.rehobothkerkwoerden.nl)

Opening

Hoe bepaal je of een nieuw idee of een nieuwe beweging onder christenen van de Heer komt of niet?

Studie

 1. Lees Handelingen 11, 1 tot 18. Welk twistpunt kan Petrus verwachten wanneer hij van Joppe naar Jeruzalem reist?
 2. Wat antwoordt Petrus op de bezwaren die geuit worden?
 3. Ben je wel eens bekritiseerd om iets wat je in jouw werk voor de Heer deed, en hoe reageerde je op de kritiek?
 4. Waarom werden Petrus’ critici het uiteindelijk met hem eens, denk je?
 5. Lees Handelingen 11, 19 tot 30. Het Syrische Antiochië was in die tijd een belangrijk knooppunt van handel en cultuur en een grote, bloeiende stad. Welke belangrijke gebeurtenissen vonden volgens dit gedeelte in Antiochië plaats, waardoor het ook een belangrijke stad voor het vroege christendom werd?
 6. Hoe verhoudt het woord christen zoals dat in onze tijd gebruikt wordt, zich volgens jou met de betekenis die het in Antiochië kreeg vers 26?
 7. Barnabas had het in Jeruzalem voor Saulus opgenomen (Hand 9, 27). Op welke manier laat hij hier opnieuw zien dat hij vertrouwen in Paulus heeft (vers 25 tot 26, 30)?
 8. Op welke praktische manier kunnen wij onze medechristenen bemoedigen?
 9. In Antiochië zag Barnabas hoe Gods genade aan het werk was (vers 23). Waar zie je de doorwerking van de genade van God in jouw omgeving? Denk met name aan situaties waar anderen op neerkijken.
 10. Barnabas zag iets in Saulus waardoor hij geschikt was om de nieuwe gelovigen in Antiochië te onderwijzen. Op welke dingen moeten wij letten bij de mensen als we denken aan de verschillende soorten werk voor de Heer waarbij zij zouden kunnen helpen?
 11.  Hoe gaven de christenen in Antiochië al vroeg blijk van een zorg voor de armen?
 12. Welke directe behoefte ken je waarvoor jij of de groep christenen waarvan je deel uitmaakt naar vermogen kan bijdragen, zoals de leerlingen in Antiochië deden (vers 29 tot 30)?

Gebed

Als je als christen bekendstaat, bidt er dan voor dat je ook letterlijk een Christus-persoon zult zijn, een lid van het volk van de Messias, dat je leven altijd het leven van Christus zal weerspiegelen. Bidt ervoor dat je met mildheid op kritiek zult kunnen reageren, en de dingen kalm en helder zult kunnen uitleggen. Dan God voor mensen die jou bemoedigd hebben in je werk voor de Heer, in je in bepaalde taken zelfs beïnvloed hebben.


Handelingen 10 (lees hier)
God zet de deur open

(Preek gehouden 27 december 2020 – www.rehobothkerkwoerden.nl)

Opening

Is het je weleens overkomen dat een schijnbaar kleine taak voor de Heer uiteindelijke belangrijker bleek te zijn dat je gedacht had?

Studie

 1. Waarin wijkt de eerste Romein die we in het boek Handelingen tegenkomen af van de stereotype Romeinse officier? (10,1-8)?
 2. Hoe luidt de boodschap van Cornelius’ visioen?
 3. Als jij Petrus was, welke emoties zouden er dan door je heen gaan bij dit visioen (10,9-16)?
 4. God had, toen hij tegen Cornelius sprak, hem het evangelie ook direct kunnen vertellen. Waarom denk je dat hij Petrus en de andere gelovigen van Joppe naar Caeserea liet reizen (ca 50 km te voet) en een handjevol mensen in zijn huishouden van aangezicht tot aangezicht te ontmoeten?
 5. Wat had Petrus van zijn visioen geleerd, dat gezien kan worden als voorbereiding op zijn ontmoeting met Cornelius?
 6. Sommige mensen menen dat dit verhaal leert dat ‘alle godsdiensten gelijke wegen naar God zijn’, of dat alle religies ten diepste op hetzelfde neerkomen. Waaruit blijkt in dit verhaal dat noch Cornelis, noch Petrus het daarmee eens zou zijn geweest?
 7. In welke opzichten zou jij of je christelijke gemeenschap, net als Petrus, nederigheid omwille van het evangelie moeten kunnen ervaren, door bepaalde voorrechten los te laten of anderen een grote eer te geven?
 8. Lees Handelingen 10,34-48. Op welke dingen legt Petrus de nadruk, nu hij de kans heeft om tegen Cornelius en de anderen te zeggen wat hij wil?
 9. Petrus omkadert zijn boodschap over Jezus en het verhaal van Israël met twee algemene uitspraken: Jezus is de Heer van alle mensen (10,36), en iedereen die in hem gelooft krijgt door zijn naam vergeving van zonden (10,43). Heb jij weleens gezien hoe deze berichten met kracht werken?
 10.  De heilige Geest was neergedaald op de gelovigen in Jeruzalem (Hd 2) en Samaria (Hd 8). Nu was hij in Caeserea op de heidenen gekomen. Wat zou Lucas willen benadrukken als hij deze gebeurtenissen achtereenvolgens verteld?

Gebed

Vraag God om je ogen en je hart te openen waar jij voor buitenstaanders gesloten was. Bid ervoor dat je met Gods ogen naar de mensen zult kijken, en hen zult zien als mensen van wie God houdt en die het evangelie nodig hebben. Dank God voor de mensen die als eerste de boodschap aan jouw volk gebracht hebben, of dat nu eeuwen of nog maar kort geleden is.


Handelingen 9, 1-31 (lees hier)
Onwaarschijnlijk geloven

(Preek gehouden 13 december 2020 – www.rehobothkerkwoerden.nl)

Opening

Als je terugkijkt op je geestelijk leven, welke gebeurtenissen kun je aanwijzen die daarin het belangrijkst zijn geweest? Noem er een of twee. Waardoor steken ze er bovenuit?

Studie

 1. Lees Handelingen 9,1-9. Denk je in dat jij in de schoenen staat van Saulus die onderweg is naar Damascus (vers 1-2). Met welk doel ben je op reis, en welke gevoelens woelen in je om?
 2. Blijf in gedachten in Saulus’ schoenen. Welk schokkende dingen zie je en hoor je vervolgens (vers 3-6)?
 3. Saulus had christelijke volgelingen vervolgd. Hoe leg je uit dat Jezus tot tweemaal toe zegt, dat hij Hem vervolgt (vers 4-5)?
 4. In vers 8-9 lezen we hoe Saulus er de dagen die volgen fysiek aan toe was toen hij naar Damascus doorreisde. Als jij Saulus was, wat zou er in deze periode door je heen gegaan zijn?
 5. Wanneer heeft God jou verwachtingen op een verrassende of zelf schokkende manier omver gekieperd?
 6. Lees Handelingen 9,10-31.
  Wat is er beangstigend aan de opdracht die de Heer aan Ananias geeft?
 7. Denk aan een beangstigende opdracht die je van de Heer hebt gekregen.
  Welke bezwaren heb je geopperd?
 8. Wat krijgt Ananias te horen over de taak die Paulus zal krijgen en de gevolgen die deze zal hebben (vers 15 – 16)?
 9. Ga naar welke dingen Saulus na zijn bekering heeft ondernomen, en waar hij allemaal heen is gereisd. Waarom blijft hij in beweging?
 10. Op welke wijze kwam Barnabas voor Paulus op (vers 20 – 27)?
 11. Waarom sturen de leerlingen Paulus naar Tarsus (vers 30)?
 12. Van wie van de ongelovigen die je kent lijkt het het meest onwaarschijnlijk dat hij of zij volgeling van Christus zal worden?
 13. Wat kun je voor die persoon bidden?

Gebed

Bid voor mensen van wie het, net als Saulus, zeer onwaarschijnlijk lijkt dat ze ooit volgeling van Christus zullen worden, laat staan leiders in de verkondiging van het evangelie. Bid er ook voor dat je zult dienen als een Ananias, die in een gevaarlijke situatie gehoorzaam was, en als een Barnabas, die het opnam voor iemand die door anderen gewantrouwd werd.


Handelingen 8: 26 – 40 (lees hier)
Onbeperkt onvoorwaardelijk

(Preek gehouden 22 november 2022)

Opening

Van welke kringen of netwerken van mensen maak jij deel uit, en hoe is de band met hen tot stand gekomen?

Studie

 • Wat is het dat bij de Ethiopiër tijdens zijn thuis reis zoveel vragen oproept (vers 30 – 34)?
 • In welk opzicht biedt het gedeelte uit Jesaja 53 (waarvan in Handelingen 8,32 – 33 een klein stukje aangehaald wordt) Filippus een uitgelezen gelegenheid om ‘het goede nieuws over Jezus’ te vertellen?
 • Waar loopt het gesprek in de wagen op uit (vers 30 – 40)?
 • Blader met dit verhaal over Filippus en de Ethiopiër in gedachten de eerste acht hoofdstukken van Handelingen nog eens door. Waar kwamen we dit thema, van het evangelie dat voor een steeds bredere kring opengaat, nu inclusief de niet-Joodse wereld, eerder tegen?
 • Welke andere kringen of netwerken van mensen waarvan je nog geen deel uitmaakt (denk aan belangengroeperingen, etnische groepen, sociale groepen, geografische groepen enzovoort) zou jij of jouw christelijke gemeenschap met het goede nieuws kunnen bereiken?
 • Welke vragen stellen de mensen tegenwoordig bij de Schrift? Denk aan specifieke mensen die je kent en de vragen die je hen hebt horen stellen.
 • Op uitnodiging van de Ethiopiër klom Filippus in de wagen om een stuk met hem mee te rijden (vers 13). Zo kon de Ethiopiër zijn vragen kwijt en kon Filippus hem antwoorden. Hoe zou jij bij wijze van spreken in iemands wagen kunnen klimmen om een stuk mee te rijden, zodat je de gelegenheid hebt om over het goede nieuws van Jezus Christus te vertellen?

Gebed

Bid ervoor dat jij en je christelijke gemeenschap de leiding van de heilige Geest zullen volgen om een steeds bredere kring mensen te bereiken. Bid ervoor dat je de gelegenheden om met mensen die vragen over de Bijbel hebben om te gaan zult zien en aangrijpen, en dat je hun vragen zult kunnen gebruiken om hen het goede nieuws te vertellen.


Handelingen 6: 1 – 7 (lees hier)
Iedereen een plek

(Preek gehouden op 8 november ’20)

Opening

Voor welke dingen die heel anders waren aan christenen van een andere achtergrond kon je waardering opbrengen, en waarom waardeer je ze?

Studie

 • Wat hoor je van de vaak gehoorde stelling: Verkondig het Woord: indien nodig gebruik woorden? Persoonlijk ben ik (AJ) het er sterk mee oneens. Waarom zou dat zijn?
 • Hoe belangrijk vindt je de prediking en gebeden in onze gemeente? Als je toch zou moeten kiezen tussen preken/bidden of praktisch aan de slag gaan voor armen/allochtonen/eenzamen etc, wat zou je kiezen? Omdat…?
 • Wat zou je vinden van een meertalige dienst in Woerden? 
 • Hoe bepaal je of iemand vol is van de Geest? v3
 • Waarover ging de onenigheid onder de gelovigen, vers 1 tot 2?
 • Met welke oplossing komen de apostelen, vers 2 tot 6?
 • Waarom nemen de apostelen de zaak niet zelf op zich?
 • De zeven mannen die gekozen worden (die later diakenen genoemd werden, wat dienaren betekent), waren mensen die ‘goed bekend staan en vervuld zijn van de heilige Geest, vers 3. Dat zijn eigenschappen die meer geestelijk dan praktisch lijken. Waarom zijn deze eigenschappen nodig om te kunnen werken met mensen van diverse achtergrond, waar sprake is van spanning en jaloezie? 
 • In de kerk van Jeruzalem moesten ‘Arameessprekende’ en ‘Griekstalige’ gelovigen er samen uitkomen. Waar liggen de scheidslijnen in je eigen gemeenschap, de spanningen of jaloezie kunnen veroorzaken?
 • Als je Handelingen 6,1 tot 6 als voorbeeld neemt, welke mogelijkheden zie je dan om de kloven in jouw eigen gemeenschap te overbruggen?
 • Welk voordeel heeft de jonge kerk kennelijk van de oplossing die God aan de apostelen gaf?

Gebed

Bid voor Gods oplossing voor de verdeeldheid in jouw kerk. Bid ervoor dat de juiste mensen zullen opstaan om in actie te komen. Breng ingebed in hoeverre jij bereid bent om een van de mensen te zijn.


Handelingen 5:17 – 42 (Lees hier)
Het nieuwe leven leren leven

(Preek gehouden op 25 oktober ’20)
(Presentatie bij de preek)

Opening:

Beschrijf momenten waarop je besefte dat je echt Christen bent en een nieuw leven hebt.

Studie:

 1. Lees Handelingen 5,12 tot 42. Je zou verwachten dat iedereen enthousiast reageert op de gebeurtenissen die in de verzen 12 tot 16 beschreven worden. Hoe reageerden de priesters en de Sadduceën op wat er gebeurd was (5,12 tot 28), en waarom reageerden ze zo?
 2. Op welke wijze rehabiliteert God de apostelen?
 3. In 5,20 wordt over dit nieuwe leven gesproken. Waarom is dat een passende benaming voor het geloof in Jezus Christus?
 4. De leerlingen krijgen van de engel de opdracht om vrijuit over hun geloof te spreken. Wanneer heb jij de behoefte of de noodzaak gevoeld om je geloof uit te leggen?
 5. Hoe reageerde de apostelen op de woorden en acties van de Joodse leiders?
 6. Zijn Gamaliëls analyse en advies in 5,33 tot 5,39 juist of niet? Leg uit.
 7. Als kerk weet je maar nooit wie het plotseling opneemt voor ons recht om te bestaan en om over Jezus te vertellen. Onze taak is het om trouw te zijn, en wanneer het botst, God meer dan mensen te gehoorzamen. 
  Wat zou deze trouw voor jou en je christelijke gemeenschap in de praktijk kunnen betekenen?
 8. De apostelen verheugden zich erin dat ze waardig bevonden werden om in Jezus’ naam te lijden. In welk opzicht kan het voor hem (en voor ons) een eer zijn om onteerd te worden?

Gebed:

Welke gedachten of emoties naar aanleiding van de vragen hierboven zou je in gebed aan God kunnen voorleggen? Wat vindt je het moeilijkst? Zeg het tegen Hem. Betrek het nieuwe leven van Jezus er bewust bij.


Handelingen 4:32-5:11 (Lees hier)
Het monument van liefde en oprechtheid

(Preek gehouden op 18 oktober ’20)

Opening: 
Beschrijf momenten waarop je een sterk gevoel van gemeenschap gekend hebt.

Studie:

 1. Beschrijf in eigen woorden hoe de gelovigen leefden.
 2. Hoe reageer jij op de gebeurtenissen die omschreven worden in Handelingen 4,36 tot 5,11?
 3. Waarom werd er volgens jou zo een zwaar oordeel geveld over Ananias in Saffira?
 4. Wat gebeurt er in onze tijd wanneer er sprake is van oneerlijkheid bij christenen onderling?
 5. Op welke terreinen van het leven zijn wij niet altijd volledig eerlijk (of worden we daartoe tenminste verleid)?
 6. Als je onze gemeente zou moeten beschrijven, welke zinnen of woorden in dit gedeelte zou jij daarvoor gebruiken? Welke zouden niet passen? Waarom?
 7. Hoe goed beschrijft vers 30 jouw relatie met anderen in onze gemeente?
  Wat zou moeten veranderen zodat dit soort delen ook bij ons mogelijk wordt?
  Welke stappen ga je zetten? Wanneer?

Gebed:

Bid ervoor dat je eerlijk voor God en de mensen zult leven, zowel voor gelovigen als voor ongelovigen. Dank God ervoor dat Hij mensen stuurde om het voor je op te nemen wanneer het nodig was. Bid dat God jou het voorrecht zal geven om voor iemand anders de juiste persoon op de juiste tijd en plaats te zijn.

Menti
Bij de preek van 18 oktober ochtend


Handelingen 4 (Lees hier)
Die Ene Naam

(Preek gehouden op 27 september ’20 – ook doopdienst)

Opening: 
In wat voor situaties merk je dat je het gemakkelijkste bidt? Leg uit.

Studie:

 1. Lees Handelingen 4,1-22. Wat willen de religieuze leiders weten over de genezing die in Handelingen 3,1 – 10 beschreven wordt?
 2. Waarop ligt Peter is in zijn uitleg de meeste nadruk?
 3. Wat vind je het moedigste stuk van Petrus’ verdediging?
 4. Op welke namen of krachten doen mensen tegenwoordig een beroep in de hoop om van een problemen verlost te worden? 
 5. Op welke manier kunnen we op een constructieve manier op deze gezichtspunten ingaan?
 6. Hoe wisten de leiders dat Petrus en Johannes beiden in Jezus gezelschap hadden verkeerd (vers 13)?
 7. Wat vragen de leiders aan Petrus en Johannes, en hoe luidt Petrus’ antwoord?
 8. In welke situaties waarin jijzelf of anderen verkeerd hebben, heb je iets gemerkt van de spanning die er kan zijn tussen het gehoorzamen van God en het gehoorzamen van menselijke overheden? Beschrijf deze situaties en vertel wat er gebeurde.
 9. Op welke wijze moet een christen respect tonen voor zowel menselijke overheden als voor God?
 10.  Lees Handelingen 4,23-31. Hoe helpt Psalm 2 de eerste christenen om hun situatie te begrijpen en erop te reageren?
 11.  De gelovigen bidden voor vrijmoedigheid om van Christus te blijven getuigen. Door wie of wat wordt jouw getuigenis of dat van je kerk tegen gewerkt?
 12. Hoe heb je tot nu toe voor deze tegenwerking gebeden, en waarin zou je gebed vanaf nu kunnen veranderen?
 13.  Waarom is het goed om Gods aard en zijn daden in het verleden te benoemen in je gebed?

Gebed:

Neem met gebed van de jonge kerk (Handelingen 4,24-30) als voorbeeld, en bid voor de tegenwerking die de verkondiging van het evangelie ondervindt, zowel in je eigen omgeving als wereldwijd.

Bidt de komende tijd dagelijks Handelingen 4,29 (“Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken.”) waarbij je God om vrijmoedigheid vraagt om zijn Woord door te geven aan wie God ook maar op je weg breng, bijvoorbeeld kinderen, buren, collega’s, een verslaafde.

Bronnen:

 • NT Wright. Handelingen I
 • Garland, D.E. Acts. Logos
 • Serendipity Bible for Study groups
 • F. van Deursen, De Voorzeide Leer, Handelingen 1-14

Handelingen 3
Genezing, getuigen, geloofsgroei

(Preek gehouden op 20 september ’20)

 • Lees Handelingen 3,1 tot 16. In hoeverre verloopt de ontmoeting die Petrus en Johannes hebben volgens een te verwachte patroon? Wat is er onverwacht?
 • Wat is de betekenis van Petrus’ voorden ‘in de naam van Jezus Christus van Nazareth’ (3,6)?
 • Slechts een paar weken eerder had Jezus de mensen in de tempel onderwezen, waarna Hij gekruisigd was. Nu trekken Petrus en Johannes veel aandacht terwijl ze in de tempel de menigte toespreken (3,11). Wat is de strekking van de verschillende dingen die Petrus in 3,13 tot 16 over Jezus zegt?
 • In Handelingen 3,16 zegt Petrus is dat de man in de naam van Jezus genezen was, maar hij bedoelt dat niet als een magische formule. Wat komt er nog meer bij kijken, en wat betekent dat?
 • Lees Handelingen 3,17 tot 26. Wat zijn de gevolgen van bekering (vers 19 tot 20?
 • In hoeverre zie je deze dingen in jouw eigen leven terug?
 • Op welke manier wijzen Mozes en de profeten volgens Petrus op Jezus (vers 21 tot 26)?
 • Er komt een moment waarop God alles zelf vernieuwen. In het hier en nu kunnen we al iets van die uiteindelijke vernieuwing ervaren. In welk opzicht verlang jij er op dit moment naar om vernieuwd te worden?
 • Hoe hebben bekering en dat jij je naar God keerde verfrissing in je leven gebracht, vers 19? Hoe kan dit gebruikt worden om anderen aan te moedigen om naar Jezus te komen?

Gebed:

Dank God voor de vergeving van zonden. Bid voor jezelf dat je geheel en al hersteld, genezen en vernieuwd zult worden. Bit hetzelfde voor anderen die in lichamelijke geestelijke nood verkeren.

Bronnen:

 • NT Wright. Handelingen I
 • Garland, D.E. Acts. Logos
 • Serendipity Bible for Study groups

Handelingen 2:42-47
De nieuwe familie

(Preek gehouden op 30 augustus ’20)

Handelingen 2:42-47 (NBV)

42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. 43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Presentatie bij de preek

Kijk (Prezi (Flashplayer nodig, beste met Chrome))

Of hier voor de overzicht

Opening

Wanneer heb jij je lichamelijk of geestelijk vernieuwd gevoeld? Beschrijf wat dat met je deed.

Studie

 • Stel je een wereld voor waarin de christelijke Kerk niet bestaat. Hoe zou je reageren als jij in een dergelijke wereld zou leven en dan plotseling opgenomen werd in dit patroon van onderwijs, gemeenschap, breken van brood in gebed?
 • In Handelingen 2,42 worden vier kenmerken van de kerk genoemd: ‘het onderwijs van de apostelen, het leven in gemeenschap, het breken van het brood en het gebed’. Deze vier kunnen niet zonder elkaar. Je kunt ze niet van elkaar losmaken of er een weggelaten zonder het geheel te beschadigen. Bedenk voor elk van de vier welk gevaar er voor de kerk dreigt als er een woord veronachtzaamd of weggelaten.
 • Welke van deze vier is het zwakst in jouw eigen christelijke gemeenschap, en hoe zou dat versterkt kunnen worden?
 • Op welke andere manier brachten de eerste christenen hun leven als gemeenschap in praktijk (2,43-47)?
 • Het feit dat de eerste christenen (extra) bezittingen verkochten, wijst er op dat zij zich als een groot gezin zagen. Op welke wijze kunnen wij uitdrukking geven aan het gemeenschappelijke leven en de band die we met de christenen hebben, zoveel in materieel als een ander opzicht? En hoe zou dat in de tijd van corona zijn beslag kunnen vinden, waar wij minder met elkaar kunnen optrekken?

Gebed

Welk besef, nieuwe ontdekking en verlangen voor jezelf en de gemeente wil je bij God brengen?

Bronnen:

NT Wright, Handelingen voor iedereen, Deel I en II

Garland, D.E., 2017. Acts M. L. Strauss & J. H. Walton, eds., Grand Rapids, MI: Baker Books